L’Ateneu de Sant Andreu, que és titular del lloc web www.ateneusantandreu.org (en endavant el “Website”), amb domicili social al C/ Abat Odó 71 – 08030 Barcelona i amb C.I.F. G-58148594, és una entitat cultural sense ànim de lucre.

L’Ateneu de Sant Andreu li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’usuari en el Website i, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el RD 1720 / 2007 de 21 de desembre i restant normativa d’aplicació, l’informa que:

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a l’Ateneu de Sant Andreu seran tractades per aquest d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporades en el fitxer USUARI DE LA PÀGINA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat de l’Ateneu de Sant Andreu, el qual ha estat degudament registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

b) Les dades són recaptades amb les següents finalitats: (i) gestió, estudi i resolució de consultes i (ii) enviament de publicitat i prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l’entitat, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

c) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació de les mateixes, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

d) L’Ateneu de Sant Andreu es compromet a protegir la informació confidencial a la que tingui accés.

e) L’Ateneu de Sant Andreu no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per prestar serveis a tercers diferents dels referits a l’apartat b) d’aquest document o, si s’escau, per aconseguir una utilitat pròpia.

f) L’usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de privacitat.

g) L’usuari pot, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a l’Ateneu de Sant Andreu una carta degudament signada a la nostra adreça postal, dalt indicada, on constin clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar fotocòpia del seu DNI / NIF o document que acrediti la seva identitat.

h) L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats. Per a això premi el botó “ENVIAR” que es troba després del formulari de recollida de dades.