HIGIENE PERSONAL

Es fomentaran i garantiran les pautes d’higiene personal adequades, facilitant els productes i materials necessaris.

NETEJA I DESINFECCIÓ

S’assegurarà la neteja i desinfecció diària de tots els espais utilitzats pel Casal.

ACTIVITATS EN ESPAIS OBERTS

Es prioritzaran les activitats en espais oberts i amb ventilació natural.

GRUPS DE CONVIVÈNCIA

Les activitats es faran en grups de convivència aïllats de 10 participants amb un educador/a.

NO ES PERMETRAN VISITES

No es permetran les visites/entrades de familiars a les activitats i s’organitzaran les entrades i sortides per evitar aglomeracions.

RESPONSABLE DE LA SEGURETAT I HIGIENE

A totes les activitats el monitor/a serà el Responsable de la Seguretat i Higiene que vetllarà pel seguiment d’aquestes mesures.

PROTOCOL EN CAS DE POSITIU

Es complirà amb el protocol que estableixin les autoritats sanitàries en cas de positiu d’algun participant i/o membre de l’equip.

CONTROL DE TEMPERATURA I SÍMPTOMES

Es farà un control de temperatura diari i de la simptomatologia associada amb el COVID-19.

VENTILACIÓ DELS ESPAIS

Es ventilaran els espais interiors mínim 3 cops al dia i es desinfectaran periòdicament.

NO ES PODRÀ PARTICIPAR SI…

En cap cas es podrà participar a les activitats si es tenen símptomes de COVID-19 o s’ha estat en contacte amb persones afectades en els últims 14 dies.

ÚS DE MASCARETA

És obligatori a partir dels 6 anys. Pels menors d’aquesta edat, el seu ús no és obligatori però sí recomanable.